Súťaž

ŠTATÚT SÚŤAŽE

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Predstavuje úplnú úpravu pravidiel súťaže.

1. Organizátor súťaže (ďalej len „organizátor“)

Obchodné meno: Ing. Oľga Karlíková AVANTI TOURS

Sídlo: Dúbravcova 3, 036 01 Martin,

IČO: 33 926 387

Zapísaná v: Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 506-7156

tel.: 0915 841 727, 0903 522 153

e-mail: info@tiandecentrum.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, Slovenská republika.

2. Termín konania súťaže

Súťaž o "Valentínska súťaž" sa uskutoční v období 2. - 12.2. 2022 (vrátane). V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.

3. Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a splní podmienky účasti v súťaži (ďalej len „súťažiaci“).

5. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci uskutočnil objednávku tovaru v hodnote aspoň 30 € na internetovej stránke www.tiandecentrum.sk alebo osobne v servisnom centre vo Vrútkach v období od 2. do 12.2.2022.

6. Výhra

Výhrou v súťaži "Valentínska súťaž" je 1x darčekový set šál a prekvapenie TianDe a 2x darčekový set čiapka a prekvapenie TianDe.

Na výhru nie je právny nárok a nie je súdne a právne vymáhateľná, vrátane vymáhania účasti v súťaži. Výhru nie je možné vymeniť za iný produkt, peniaze alebo inak si na ňu nárokovať.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Organizátor dáva do pozornosti, že od zdanenia sú oslobodené len prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 €. V prípade nepeňažnej výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, organizátor oznámi výhercovi nadobúdaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť.

7. Určenie víťaza súťaže a oznámenie o výhre

13.2.2022 budú vyžrebovaní 3 výhercovia spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili stanovené podmienky súťaže.

Oznámenie o výhercoch bude zverejnené v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a Instagram a výhercovia budú o výhre upovedomení e-mailom na adresu, na ktorú im prišlo potvrdenie objednávky. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné uplatniť si výhru. Ak výhercovia nebudú reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejavia záujem výhru si prevziať, strácajú na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

8. Spôsob odovzdania výhry

Organizátor sa s výhercom dohodne na spôsobe odovzdania výhry. Vyžrebovaný výherca berie na vedomie, že v prípade, ak zásielku s výhrou neprevezme, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora.

9. Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Výherca udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov nevyhnutných na realizáciu súťaže za účelom účasti v súťaži, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercu súťaže, uverejnenia výhercu na facebookovej a instagramovej stránke organizátora alebo na blogu organizátora, archivovania výsledkov súťaže organizátorom súťaže.

Účastník súťaže berie na vedomie, že organizátor súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktná adresa len pri výhercoch súťaže. Súhlas sa poskytuje dobrovoľne. Súhlas sa udeľuje na dobu 6 mesiacov po skončení súťaže. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred žrebovaním výhry má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Odvolať súhlas možno zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu info@tiandecentrum.sk.

Práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby účastníkovi prináležia v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.Z.o ochrane osobných údajov (Zákon) právo:

a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona,

b) na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona,

c) na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona,

d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona,

e) namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,

f) na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona,

g) aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú za podmienok uvedených v § 28 Zákona .

h) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

i) podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona v prípade, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom,

j) pred ďalším spracúvaním osobných údajov na poskytnutie informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

10. Záverečné ustanovenia

Každý účastník súťaže účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook ani Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom ani Instagramom a nie je s Facebookom ani Instagramom inak spojená.

Pravidlá súťaže sú okrem zverejnenia na webovej, facebookovej a instagramovej stránke organizátora súťaže tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania alebo prerušenia.

Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry než je určená organizátorom súťaže, resp. kompenzácie.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal.

Osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Organizátor súťaže si ďalej vyhradzuje právo úplne vylúčiť účastníka zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

Právo na výhru nie je možné postúpiť alebo previesť na inú osobu pred jej vyplatením súťažiacemu.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor súťaže a subjekty uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook alebo Instagram z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke: www.tiandecentrum.sk/sutaz


 

Vo Vrútkach 2. februára 2022